Eettinen toimikunta

Suomen Aromaterapeutit ry:lle on nimetty eettinen toimikunta:

 • Irmeli Heinäaho, puheenjohtaja
 • Piia Hänninen, jäsen
 • Helena Patama, jäsen.

Eettinen toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään sen vastuulle määriteltyjä asioita. Vastuualueeseen kuuluvat muun muassa aromaterapeuttien eettisten ohjeiden ajan tasalla pitäminen ja jäsenten sekä heidän asiakkaidensa neuvonta eettisyyttä koskevissa asioissa. Eettinen toimikunta toimii näissä asioissa Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoa löytyy linkistä: https://www.lkl.fi/eettinen-toimikunta/.


Eettiset ohjeet aromaterapeuteille

 1. Aromaterapeutti tekee työtään ihmisyyttä, elämää ja omaa työtään kunnioittaen. Hoidon
  päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäisy, inhimillisen
  kärsimyksen lievittäminen ja elämänlaadun parantaminen.
 2. Aromaterapeutti kohtelee jokaista asiakastaan tasavertaisesti riippumatta tämän terveydentilasta,
  iästä, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta, äidinkielestä, sukupuolesta, etnisestä taustasta,
  kulttuurista, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai vakaumuksesta.
 3. Aromaterapeutti kunnioittaa asiakkaansa ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. Aromaterapeutti ei
  puutu lääkärin määräämään lääkitykseen tai hoitoon. Hän ohjaa tarvittaessa asiakkaan viipymättä
  terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle.
 4. Aromaterapeutti toimii tietoisesti parhaan ymmärryksensä, tietonsa ja taitonsa mukaan asiakasta
  hoitaessaan ja ohjatessaan. Asiakkaan tulee tietää mistä hoitomuodosta on kyse.
 5. Aromaterapeutti noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Hän pitää salassa asiakkaaseen
  liittyvät luottamukselliset tiedot ja ylläpitää asiakaskortistoa, johon hän kirjaa hoitoon liittyvät
  oleelliset asiat.
 6. Aromaterapeutti ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. Hän tunnistaa oman
  ammattitaitonsa ja jaksamisensa rajat. Hän seuraa aktiivisesti oman alansa kehittämistä ja
  tutkimista.
 7. Aromaterapeutti kunnioittaa ja arvostaa muiden terapeuttien ja terveydenhuollon
  ammattihenkilöiden asiantuntemusta ja toimii tarvittaessa yhteistyössä heidän kanssaan. Hän
  toimii asiakassuhteissaan niin, että on eduksi omalle ammattikunnalleen.
 8. Aromaterapeutti toimii vastuullisesti, käyttää markkinoinnissa asiallista tietoa ja koulutustaan
  vastaavaa ammattinimikettä.
 9. Aromaterapeutti noudattaa työssään Suomen lakeja ja säädöksiä.